Často kladené dotazy

Nejčastěji kladené dotazy k poskytovaným službám

Be Understood

Poptávka

Nezávaznou poptávku můžete zaslat prostřednictvím e‑mailu, poptávkového formuláře nebo se zastavit na jedné z našich poboček.

Pro co možná nejpřesnější cenovou nabídku je nutné uvést:

  • službu – překlad, tlumočení
  • jazykovou kombinaci
  • soubory – které chcete přeložit
  • termín – dokdy překlad potřebujete nebo termín, kdy bude tlumočení probíhat
  • místo konání, čas (od–do) – v případě tlumočení
  • další specifikace nebo vaše požadavky
  • e‑mail pro zaslání cenové nabídky a telefonní kontakt pro rychlé vyřízení případných dotazů

Po přijetí vaší poptávky se jí bude náš tým neprodleně věnovat a cenovou nabídku vám zašle obratem, popř. si vyžádá další informace nezbytné k sestavení cenové nabídky.

Cenová nabídka se odvíjí od poptávané služby, jazykové kombinace, termínu apod. Přesná cena bude uvedena v cenové nabídce, kterou vám náš tým zašle na uvedený e‑mail.

Realizace

Vyhotovený překlad obdržíte v dohodnutém termínu z cenové nabídky. Jsme flexibilní se na termínu dohodnout tak, aby maximálně splňoval vaše požadavky.

Typy tlumočení se vždy odvíjejí od jeho účelu (konference, jednání na úřadě, svatba apod.). Do poptávky je tak nezbytné účel vyplnit, abychom vám zaslali nabídku přímo pro vaše požadavky.

Listiny, se kterými se bude soudně ověřený překlad vázat, se liší podle požadavků instituce, která tento dokument vyžaduje. Soudně ověřený překlad se může vázat s originálním dokumentem, běžnou kopií, notářsky ověřenou kopií apod. Nejlepší způsob je zjistit u dané instituce požadavky na soudně ověřený překlad.

Jsme schopni pracovat s prakticky všemi typy formátů zdrojových souborů od běžných (např. Word, Excel, PowerPoint), s grafickými (InDesign, Adobe Illustrator apod.) až po strukturované HTML soubory.

Ceny

Cena normostrany se odvíjí od jazykové kombinace, termínu dodání a druhu překladu (např. běžný překlad, soudně ověřený překlad apod.). Pro přesnou kalkulaci nás můžete kontaktovat prostřednictvím e‑mailu, poptávkového formuláře nebo se zastavit na jedné z našich poboček.

Cena za slovo se odvíjí od jazykové kombinace, rozsahu množství textu k překladu, termínu doručení. Pro přesnou kalkulaci nás můžete kontaktovat prostřednictvím e‑mailu, poptávkového formuláře nebo se zastavit na jedné z našich poboček.

Cena za den tlumočení je závislá na typu tlumočení, jazykové kombinaci, délce tlumočení, místě konání. Pro přesnou kalkulaci nás můžete kontaktovat prostřednictvím e‑mailu, poptávkového formuláře nebo se zastavit na jedné z našich poboček.

Slovník pojmů

Normostrana je 1 800 úhozů (dle MS Word ‑ 1 800 znaků včetně mezer).

Slovo, do kterého je promítnuta míra shody zdrojových slov.

CAT je zkratka z anglického Computer‑aided translation či Computer‑assisted translation. V češtině se užívají označení počítačem podporovaný překlad či překlad podporovaný počítačem. Software, který pomáhá překladateli s překladem za pomocí Translation Memory (TM), která obsahuje již dříve přeložené výrazy a vede tak k zachování konzistence napříč překlady.

Překlad je převod zdrojového jazykového obsahu do cílového jazykového obsahu v psané podobě, který je určen k dalšímu zpracování. Pro další použití doporučujeme vyhotovení adekvátní korektury. Nejedná se o strojový překlad (např. Google Translate nebo DeepL), ale překlad překladatelem.

Překlad, vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., O znalcích a tlumočnících, překladatelem (v jazyce zákona „tlumočníkem“) jmenovaným příslušným krajským soudem. Soudně ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo úředně ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně papírovou, nikoli elektronickou podobu. Objednavatel musí předložit originál nebo úředně ověřenou fotokopii listiny určené k provedení soudně ověřeného překladu.

Překlad, který splňuje podmínky EN ISO 17100, je vyhotoven s jazykovou korekturou, kterou vypracuje druhý překladatel/korektor. Procesy a zkušenosti překladatelů odpovídají požadavkům normy.

Revize, kontrola gramatické a základní obsahové stránky, provedená na překladu. Přezkoumání cílového jazykového obsahu v porovnání se zdrojovým jazykovým obsahem. Nedílná součást procesu vyhotovení překladu v souladu s EN ISO 17100.

Přezkoumání cílového jazykového obsahu z hlediska vhodnosti užití terminologie. Přezkoumání použití speciálních výrazů pro daný obor za použití dodaného nebo objednaného terminologického slovníku nebo předaných referenčních textů.

Přezkoumání cílového jazykového obsahu po zpracování před publikováním. Bez této korektury nelze publikovat cílový obsah.

Grafická úprava dokumentu. Formátování textu. Bez nebo s využitím speciálních (DTP) grafických programů.

  1. Simultánní: Tlumočník převádí obsah projevu do cílového jazyka bezprostředně během projevu řečníka prostřednictvím tlumočnické techniky. Tlumočníci jsou při využití kabiny vždy dva, simultánní tlumočníci se po půl hodině střídají. Bez kabinové tlumočnické techniky = šušotáž (tlumočení šeptem), nebo pomocí šeptáku.
  2. Konsekutivní: Obsah projevu je tlumočen do cílového jazyka až následně, během pauz řečníka.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH