Informovanost uchazeč

Informovanost pro UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ dle čl. 13 a 14 nařízení GDPR

V souladu s čl. 13 a 14 nařízení GDPR a na základě příslušného ustanovení Zásad zpracování a ochrany osobních údajů (https://www.aspena.cz/Ochrana‑soukromi/) společnost Aspena, s.r.o., IČO: 607 51 185, se sídlem Brno, Veveří, Gorkého 64/15, PSČ  602 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 19243 vedenou u Krajského soudu v Brně, jakožto správce osobních údajů (dále „Společnost“), informuje uchazeče o zaměstnání u Společnosti (dále také „Uchazeč“), o zpracování osobních údajů:

 

1.   Název a kontaktní údaje Společnosti

Aspena, s.r.o., IČO: 607 51 185, se sídlem Brno, Veveří, Gorkého 64/15, PSČ  602 00, e‑mail: 
gdpr@aspena.cz.


2.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost není povinna mít pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3.   Účely a právní základ zpracování osobních údajů

 • Společnost získává osobní údaje od Uchazeče prostřednictvím e‑mailu nebo formuláře na internetových stránkách Společnosti, dále rovněž prostřednictvím personální agentury, která je správcem nebo zpracovatelem osobních údajů těchto Uchazečů dle smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené se Společností v souladu s nařízením GDPR.
 • Získané osobní údaje Uchazeče Společnost zpracovává automatizovaně i manuálně.
 • Osobní údaje Uchazeče zpracovává Společnost v souladu s nařízením GDPR za účelem realizace výběrového řízení na volné pracovní místo v rámci Společnosti, přičemž postupuje na základě a v rámci následujících právních titulů ke zpracování osobních údajů:
 • realizace předsmluvních ujednání, resp. provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy na návrh Uchazeče (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) – má‑li Společnost v úmyslu přijmout nového zaměstnance na základě výběrového řízení, bude v jeho průběhu zpracovávat osobní údaje Uchazečů na základě jejich iniciativy v podobě podané přihlášky do výběrového řízení,
 • souhlas Uchazeče v průběhu výběrového řízení (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) – má‑li v rámci výběrového řízení s ohledem na povahu obsazovaného pracovního místa dojít ke zpracování zvláštních osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu, výpis z rejstříku trestů) nebo má‑li být pořízena kopie dokladu totožnosti Uchazeče, je nutné získat písemný souhlas Uchazeče se zpracováním osobních údajů za tímto účelem. Souhlas Uchazeče bude třeba i pro případné znovuzařazení do stávajícího výběrového řízení, pokud pracovní smlouva s úspěšným Uchazečem nebyla uzavřena,
 • souhlas Uchazeče s dalším zpracováním osobním údajů (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) – po ukončení výběrového řízení si Společnost na základě písemného souhlasu Uchazeče uchová poskytnuté osobní údaje po omezenou dobu za účelem případného oslovení s nabídkou účasti v budoucích výběrových řízeních na obsazení volných pracovních míst ve Společnosti.


4.   Příjemci osobních údajů

Společnost si vyhrazuje právo zpřístupnit osobní údaje Uchazeče zaměstnancům Společnosti, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a také zpracovatelům, s nimiž má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. IT a personální služby), a případně dalším osobám a institucím v souladu s právními předpisy, zejména státním orgánům a jiným orgánům veřejné správy na základě zákonné povinnosti poskytnout osobní údaje.

 

5.   Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

 

6.   Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje Uchazeče budou Společností uchovány po dobu trvání výběrového řízení na dané pracovní místo, poté na základě souhlasu po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení.

 

7.   Práva Uchazeče ke zpracovávaným osobním údajům

Uchazeč může u Společnosti uplatnit následující práva ve vztahu ke svým osobním údajům, a to formou e‑mailu na adrese gdpr@aspena.cz:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování po určitou dobu,
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu.


8.   Právo odvolat souhlas

Je‑li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, může Uchazeč tento souhlas kdykoli odvolat e‑mailem na adrese gdpr@aspena.cz.


9.   Právo podat stížnost

Uchazeč má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, domnívá‑li se, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení nařízení GDPR.

 

10.   Zákonný/smluvní požadavek poskytnout osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů Uchazeče je primárně smluvním požadavkem a rovněž je založeno na udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů Uchazečem nebo neudělení souhlasu se zpracováním může být vyloučení Uchazeče z výběrového řízení.

 

11.   Automatizované rozhodování včetně profilování

Osobní údaje Uchazeče nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.