Všeobecné obchodní podmínky

vydané dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi společností Aspena, s.r.o., IČO 60751185 se sídlem Gorkého 15, 60200 Brno, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 19243), jakož i společností Aspena, s.r.o., IČO 35 845 040, se sídlem Trnavská cesta 5, 83104 Bratislava, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, vložka číslo: 27496/B (dále jen jako „Zhotovitel“) a  fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednavatel“) oba pak též jako „Smluvní strany“ vzniklé při poskytování služeb spočívajících ve vyhotovení překladů, korektur, zajištění tlumočení, datových služeb nebo jiných doplňkových a s překlady souvisejících služeb.
 2. Tyto VOP jsou v platném znění zveřejněny na webových stránkách Zhotovitele: aspena.com.
 3. Zhotovitel je oprávněn na základě svého živnostenského oprávnění tvořící předmět jeho podnikání, poskytovat služby (dále jen „Služby“), jejichž předmětem je zejména:
 • vyhotovování překladů a/nebo
 • poskytování korektorských služeb a/nebo
 • poskytování tlumočení a/nebo
 • poskytování datových služeb a/nebo
 • jiné služby spojené s výše uvedenými činnostmi
 1. Objednatel je povinen za každou splněnou Službu zaplatit sjednanou cenu. Bude‑li Služba poskytnuta, aniž byla cena sjednána, pak za cenu obvyklou.
 2. Zhotovitel poskytuje Služby Objednateli prostřednictvím svých zaměstnanců, jakož i smluvních externích spolupracovníků.

II. Vymezení pojmů

 

Pojmy smluvního vztahu

Popis pojmu

 

Nabídka

Představení možných řešení (variant) realizace Zakázky s ohledem na účel a její konečné užití a návrh ceny.

 

 

Objednávka

Návrh smluvního ujednání (Smlouvy) učiněné Zhotovitelem vůči Objednateli obsahující zejména způsob realizace Zakázky a cenu za provedení.

 

Varianta

V Nabídce souhrnně specifikovaný způsob, jak vyhotovit či poskytnout Službu Zhotoviteli dle jeho Zakázky.

 

Doporučená varianta

Doporučená varianta Zhotovitelem. Nejvhodnější způsob zpracování popsané zakázky.

 

Celkem J/Odhad J

Odhad počtu účtovaných jednotek. Konečná cena bude účtována dle výsledného počtu realizovaných jednotek.

J = Jednotka

Zvolená jednotka pro účtování ceny.

Druh výkonu / Předmět

Specifikace Služby.

 

 

 

 

 

 

 

Termín dodání / Podmínky dodání

Termín dodání či poskytnutí Služby, respektive jde zejména o termín odeslání zakázky Zhotovitelem nebo uložení zakázky na portál Zhotovitele nebo jiné dohodnuté úložiště nebo doba, kdy bude Služba poskytnuta. Pokud je stanoveno počtem, rozumíme počet pracovních dnů, které počítáme od následujícího pracovního dne po dni uzavření Smlouvy. Pokud je Zhotovitelem požadována úhrada zálohy předem, počítáme termín vyhotovení od následujícího dne po dni obdržení úhrady.

Cena za J

Cena za Jednotku.

Předmět objednávky

Objednatelem zvolená Varianta realizace zakázky.

Přijetí a vyhotovení zakázky / Pracovní doba

Pracovní doba pro příjem a dodání zakázek je od 8 hodin do 17 hodin středoevropského času (UTC + 1 hodina) v pracovní dny, tj. pondělí až pátek, není‑li dohodnuto jinak.

Výkon

Název realizované Služby.

Obor

Objednatelem stanovený obor Zakázky/Služby.

 

 

 

 

Poskytnutá terminologie

Pokud je Objednatelem poskytnuta terminologie, Zhotovitel tuto využije pro přeložené výrazy. Pokud není poskytnuta, Zhotovitel používá výrazy v běžném adekvátním významu. Vytvořené databáze výrazů nebo jejich aktualizace poskytne Zhotovitel na základě dohody s Objednatelem ohledně ceny za toto plnění.

 

 

 

Referenční materiály

Pokud Objednatel poskytne referenční materiály, Zhotovitel tyto využije jako orientační materiál pro realizace Služby. Pokud nebyly poskytnuty referenční materiály, Zakázka bude vyhotovena za použití běžných adekvátních výrazů.

 

Zakázka

Realizovaná Služba. Služba poptávaná Objednatelem a provedená Zhotovitelem.

 

Zákaznická portál

Elektronický systém Zhotovitele umožňující správu zakázek Objednatele a vzdálený přístup Objednatele.

Zdroj

Osoba realizující Výkon.

 

 

 

Výkony

 

Anotace

Zpracování popisu obrázku, textové sekvence, video sekvence, nebo zvukové sekvence dle podkladu ke zpracování.

 

 

Apostila

Zajištění ověření apostilou. Apostila je doložka, jež se připojuje za soudně ověřený překlad, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.

 

 

Dabing

Realizace dabingových služeb jednotlivě nebo jako kompletní služba: nesynchronizovaný dabing, synchronizovaný dabing, technická příprava a finalizace a transkripce.

Dohledání zakázky

Dodání kopie v minulosti realizované zakázky.

 

Doručení

Zajištění doručení zakázky poštou, kurýrní nebo jinou přepravní společností.

 

Elektronický soudní překlad

Soudní překlad opatřený elektronickým razítkem soudem pověřeného překladatele. Má platnost 5 let.

Externí tisk

Dodání profesionálních výtisků.

Grafická úprava

Základní úprava a uspořádání textu dle originálu ve formátu MS Word.

Grafické zpracování

Grafická úprava dokumentu. Formátování textu. Bez nebo s využitím speciálních (DTP) grafických programů.

 

 

 

 

 

Jazyková korektura

Revize gramatické a základní obsahové stránky, provedená na překladu, který jsme vyhotovili. Přezkoumání cílového jazykového obsahu v porovnání se zdrojovým jazykovým obsahem. Nedílná součást procesu vyhotovení překladu v souladu s ISO 17100. Bilingvální nebo monolingvní korektura. Neobsahuje předtiskovou ani jinou korekturu.

Jazyková korektura s hodnocením

Jazyková korektura včetně hodnotícího posudku.

 

Konsekutivní tlumočení soudní

Tlumočení, které musí realizovat soudem pověřený tlumočník, zpravidla úřední úkon (svatby, výslech u soudu, aj.).

 

Konsekutivní tlumočení: nízká konsekutiva

Obsah projevu je tlumočen do cílového jazyka až následně, během pauz řečníka. Jedná se tlumočení na nízké úrovni: obchodní schůzka, vyšetření u lékaře, prohlídka města apod.

 

 

 

 

Konsekutivní tlumočení: vysoká konsekutiva

Obsah projevu je tlumočen do cílového jazyka až následně, během pauz řečníka. Jedná se o tlumočení na vysoké úrovni: řečník i tlumočník může mluvit v několikaminutových úsecích, může být realizováno zpaměti nebo s tlumočnickým zápisem (tzv. notace). Zejména se jedná o tlumočení pro širší publikum, na vyšší státní úrovni, na konferencích apod.

Kopie soudně ověřeného překladu

Vyhotovení kopií soudně ověřeného překladu.

 

 

 

 

Korektura cizího textu

Revize gramatické a základní obsahové stránky, provedená na překladu, který jsme nevyhotovili. Přezkoumání cílového jazykového obsahu v porovnání se zdrojovým jazykovým obsahem. Bilingvální nebo monolingvní korektura. Neobsahuje předtiskovou ani jinou korekturu.

 

Korektura změněného textu

Korektura překladu, který jsme již vyhotovili a předali a následně Objednatel změnil zdrojový obsah.

 

Kreativní adaptace textu

Překlad, který svým stylem zabezpečuje vytvoření požadovaného stylu vzhledem k účelu použití cílového obsahu.

 

Kreativní tvorba textu

Vytváření kreativních textů (copywriting) podle zadání v cílovém jazyce.

Lokalizovaný překlad

Překlad, který je přizpůsobený cílovému prostředí.

 

Náklady spojené s tlumočením

Náklady spojené s výkonem tlumočení. Zejména: doprava, čas na cestě, příprava tlumočníka, stravné, ubytování.

Notářské ověření

Zajištění ověření listin (vidimace).

 

 

 

 

Odborná korektura textu

Přezkoumání cílového jazykového obsahu z hlediska vhodnosti užití terminologie. Přezkoumání použití speciálních výrazů pro daný obor za použití dodaného nebo objednaného terminologického slovníku nebo předaných referenčních textů. Dle normy ISO 17100 je nazvána tato korektura „lektorské posouzení“.

Posouzení mluveného slova

Posouzení srozumitelnosti a správnosti mluveného slova.

 

Post‑editing

Jazyková revize realizovaná po strojovém překladu, která zajišťuje kvalitu adekvátní realizaci výkonu překlad.

Posudková korektura

Posudek kvality překladu realizovaný jiným překladatelem.

 

 

 

Předtisková korektura

Přezkoumání cílového jazykového obsahu před publikováním po zpracování textu zákazníkem. Bez této korektury nelze publikovat cílový obsah.    Počet dní pro vyhotovení korektury se přičítá k termínu vyhotovení překladu s jazykovou korekturou.

 

 

Překlad

Převod zdrojového jazykového obsahu do cílového jazykového obsahu v psané podobě, který je určen k dalšímu zpracování. Pro další použití doporučujeme vyhotovení adekvátní korektury.

 

 

Překlad s jazykovou korekturou

Převod zdrojového jazykového obsahu do cílového jazykového obsahu v psané podobě, na kterém je provedena jazyková korektura (dvojjazyčná bilingvní revize).

 

 

 

 

Překlad s podporou SEO

Překlad textu souvisejícího se SEO webových stránek buď jednotlivě, nebo jako komplexní souhrn služeb: sestavení seznamu klíčových slov pro cílový jazyk, jazykový korektura s podporou klíčových slov, překlad v souladu s klíčovými slovy, analýza webových stránek v souladu s klíčovými slovy.

 

 

 

Překlad v souladu s EN ISO 17100

Překlad, který splňuje podmínky EN ISO 17100. Je vyhotoven s jazykovou korekturou, kterou vypracuje druhý překladatel/korektor. Procesy a zkušenosti překladatelů odpovídají požadavkům normy. Překlad se takto vyhotovuje, je‑li tento výkon výslovně sjednán.

 

Přepis psaného textu

Přepsání zdrojového obsahu v listinné podobě do editovatelné podoby.

Příprava projektu

Příprava zakázky.

 

 

 

 

Simultánní tlumočení

Tlumočník převádí obsah projevu do cílového jazyka bezprostředně během projevu řečníka prostřednictvím tlumočnické techniky. Tlumočníci při využití kabiny jsou vždy dva, simultánní tlumočníci se po půl hodině střídají. Bez kabinové tlumočnické techniky, tzv. šušotáž (tlumočení šeptem) nebo pomocí šeptáku.

 

 

Soudní ověření překladu

Soudní ověření již vyhotoveného překladu. Na překladu musí být realizována jazyková korektura tlumočníkem, který překlad ověřuje, viz Soudně ověřený překlad.

 

 

 

 

 

 

 

Soudní překlad

Překlad, vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., O znalcích a tlumočnících, překladatelem (v jazyce zákona „tlumočníkem“) jmenovaným příslušným krajským soudem. Soudně ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo úředně ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně papírovou, nikoli elektronickou podobu. Objednavatel musí předložit originál nebo úředně ověřenou fotokopii listiny určené k provedení soudně ověřeného překladu.

Strojový překlad

Strojový překlad zdrojového textu do cílového jazyka.

 

Stylistická korektura

Přezkoumání cílového jazykového obsahu z hlediska vhodnosti stylu pro požadovaný účel použití cílového obsahu.

 

Superlegalizace

Zajištění vyššího ověření ověřeného (legalizovaného) dokumentu ve státě, kde má být dokument použit.

Tlumočení AI

Tlumočení realizované pomocí umělé inteligence.

 

Tlumočení on‑line

Tlumočení vzdáleně prostřednictvím internetu. Řadí se pod výkon Konsekutivní tlumočení: nízká konsekutiva.

 

Tlumočení po telefonu

Tlumočení telefonického hovoru. Řadí se pod výkon Konsekutivní tlumočení: nízká konsekutiva.

 

Tlumočení ve znakovém jazyce

Tlumočení ze zdrojového jazyka do znakové řeči odpovídajícího jazyka a naopak.

 

 

Tlumočnická technika

Zajištění technického zařízení využívané při simultánním tlumočení. Konkrétní položky jsou vybrány dle požadavků Objednatele.

 

Tvorba textu

Vytváření textu na základě zadání, zvolených témat nebo klíčových slov.

 

 

 

 

 

Tvorba titulků

Realizace služeb souvisejících tvorbou titulků, buď jednotlivě, nebo jako komplexní souhrn služeb: technická příprava, která zahrnuje konverzi vstupního formátu a/nebo začlenění titulků do videa, přepis mluveného slova vytvoření časových značek, tvorba titulků pomocí vybraného programu, synchronizace titulků s videem, časování titulků.

Voice over: High‑quality

Namluvení textu ze skriptu v profesionálním nahrávacím studiu.

 

Voice over: Low‑end

Namluvení textu ze skriptu běžně dostupnou technikou (telefon, Skype atd.).

 

 

 

Vytvoření glosáře

Vytvoření terminologického slovníku za pomocí referenčních materiálů a zdrojového obsahu. Glosář slouží jako nezbytná pomůcka pro zachování požadované odborné terminologie zákazníka a její konzistentní používání.

 

 

Vytvoření překladové paměti

Vytvoření překladové paměti (TM) z předchozích překladů nebo jiných referenčních materiálů předaných zákazníkem, slouží k realizaci překladu za pomoci CAT nástrojů.

 

 

Vytvoření stylistické příručky

Vytvoření jazykových/stylistických pravidel dle účelu zakázky (požadavků zákazníka). Příručka slouží jako nezbytná pomůcka pro zachování zákazníkem požadovaného stylu.

 

Zkušební překlad

Překlad malé části zakázky, na základě, kterého se Objednatel rozhoduje o zadání zakázky celé.

 

 

Zpětný překlad

Překlad po překladu: námi převedený obsah, převedeme zpět do zdrojového jazykového obsahu. Realizují dva překladatelé. Nenahrazuje korekturu.

 

 

 

Účtovaná jednotka

 

 

Zkratky

 

Normovaná strana

NS

Každých započatých 1800 úhozů (dle MS Word: 1800 znaků včetně mezer).

Fyzická strana

FS

Strana fyzického dokumentu (výtisku) bez ohledu na množství textu na této straně.

Slovo

Slovo

Znak nebo sled znaků oddělených mezerami.

Kus

KS

Souhrn celého realizovaného množství.

Vážené slovo

VS

Slovo, do kterého je promítnuta míra shody zdrojových Slov.

Znak

Znak

Písmeno, číslice nebo jakékoli názorné vyjádření pojmu.

Hodina

Hod

Každá započatá hodina.

1/2 dne

1/2 den

Více než jedna hodina, ale méně než 4 hodiny.

Den

Den

Více než 4 hodiny, ale maximálně 8 hodin.

III. Písemná forma úkonů a doručování

 1. Za jednání učiněná v písemné formě, dále též „Písemnost“ a/nebo „Písemná forma“ a/nebo „Písemně“ se pro účely těchto VOP vedle Písemností v listinné podobě považují i:
 • jednání učiněná prostřednictvím elektronické pošty, dále též „E‑mail“,
 • prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře a/nebo objednávkového systému v Zákaznickém portálu informačního systému Zhotovitele, dále též „E‑mail“.
 1. V případě E‑mailu odeslaného z jiné elektronické adresy, než je elektronická adresa uvedená ve smlouvě, je Písemná forma zachována tehdy, obsahuje‑li E‑mail:
 • elektronický podpis provedený postupem podle zvláštních právních předpisů, dále též „Podpis“ a/nebo
 • číslo Nabídky nebo číslo Objednávky nebo Zakázky přidělené Zhotovitelem, které pro tyto účely plní funkci sjednaného hesla. Bude‑li E‑mail nebo přiložený soubor opatřen číslem Nabídky nebo Objednávky zakázky nebo Zakázky, platí mezi Smluvními stranami nevyvratitelná domněnka, že příslušná Smluvní strana, jehož jménem byl odeslán, tento E‑mail Potvrdil se stejnými účinky, jako by šlo o Podpis. Smluvní strana (rozumíme Objednatel) odpovídá za škodu, která by druhé Smluvní straně (rozumíme Zhotoviteli) zneužitím hesla vznikla.

IV. Smluvní vztah

 1. Smluvní vztah, dále též „Smlouva“ mezi Objednatelem a Zhotovitelem vzniká zejména na základě některé z uvedených možností:
 • uzavřené rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o dílo uzavřených v souladu s rámcovou smlouvou,
 • Objednávky vytvořené Zhotovitelem, kterou Objednatel potvrdí a zašle zpět Zhotoviteli,
 • na základě Nabídky vytvořené Zhotovitelem, kterou Objednatel potvrdí a zašle zpět Zhotoviteli,
 • Písemných poptávek zaslaných Objednatelem, které Zhotovitel Písemně Potvrdí.
 1. Smluvní vztah je zejména uzavírán prostřednictvím elektronické komunikace: E‑mailem, prostřednictvím Zákaznického portálu Zhotovitele, anebo v listinné podobě.
 2. VOP tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi Objednavatelem a Zhotovitelem a jsou pro obě tyto smluvní strany závazné. Odchylná ujednání mezi Objednavatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě mají přednost před zněním v těchto VOP.

 

 1. VOP Zhotovitele s ohledem na povahu smluvního vztahu (Zhotovitel poskytuje plnění se specifickým charakterem vyžadující zvláštní ujednání) mají přednost před všeobecnými smluvními podmínkami Objednatele, nestanoví‑li Smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem výslovně jinak.
 2. Z Písemností vzájemně zasílaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem při uzavírání Smlouvy musí vyplývat následující skutečnosti, a tedy Smlouva bude obsahovat náležitosti uvedené níže:
 • identifikaci Objednatele, tzn. obchodní firmu, IČO, a/nebo jméno a příjmení, adresu Objednatele,
 • specifikaci Služby, zda jde o překlad, korektorské služby, datové služby či tlumočení;
 • výchozí a/nebo cílový jazyk, je‑li podstatný pro poskytnutí Služby,
 • požadovaný termín vyhotovení, tj. termín dodání překladu, korektury, dalších souvisejících služeb či požadovaný termín a dobu tlumočení,
 • požadovaný způsob dodání či provedení objednané Služby,
 • kontaktní osobu pro komunikaci s Objednatelem,
 • účel, ke kterému bude Služba užita.

Nebude‑li ve Smlouvě účel Služby uveden a Služba bude poskytnuta bez zřetele k účelu, který Objednatel zamýšlel, aniž by s tím Zhotovitele seznámil, nejedná se o vadu Služby dle čl. VI. těchto VOP a Objednateli nevzniká v této souvislosti nárok z odpovědnosti za vadu Služby,

 • informaci, zda bude výsledné dílo, například překlad použit pro publikaci (tištěnou a/nebo elektronickou).

V kladném případě musí Smlouva obsahovat i objednání speciálního procesu zpracování překladu textů určených do tisku (zejména mimo výkon překlad i adekvátní korektury a korekturu předtiskovou). Nebude‑li tento účel v objednávce uveden a/nebo nebude‑li tento speciální proces zpracování objednán, nejedná se o vadu Služby dle čl. VI. těchto VOP a Objednateli nevzniká v této souvislosti nárok z odpovědnosti za vadu Služby,

 • informaci, zda dílo (obzvláště v případě překladu) obsahuje odborné a jiné zvláštní výrazy, zkratky apod., dále též „Terminologie“.

V kladném případě musí Objednatel předat Zhotoviteli slovník požadované Terminologie v příslušném jazyce a/nebo poskytnout Zhotoviteli pomocné materiály a/nebo uvést do Smlouvy jméno a kontakt na odpovědnou osobu, kterou pověřil Objednatel konzultací Terminologie a objednat odbornou korekturu. Neučiní‑li tak a Zhotovitel nevědomě užije jinou Terminologii, než kterou Objednatel zamýšlel, nejedná se o vadu Služby dle čl. VI. těchto VOP a Objednateli nevzniká v této souvislosti nárok z odpovědnosti za vadu Služby,

 • informaci, zda má být Zakázka Překlad v souladu s EN ISO 17100.

V případě, že toto není výslovně uvedeno, Zakázka nemusí být v souladu s normou EN ISO 17100 vyhotovena. Nebude‑li tento speciální proces zpracování objednán, nejedná se o vadu Služby dle čl. VI. těchto VOP a Objednateli nevzniká v této souvislosti nárok z odpovědnosti za vadu Služby.

V. Plnění Zakázky

 1. Zhotovitel řádně splní Zakázku, jestliže jeho poskytnuté Služby odpovídají Smlouvě a jsou poskytnuty ve sjednané době. Objednatel je povinen Zakázku převzít v místě a/nebo způsobem uvedeným ve Smlouvě.
 2. Zakázka je splněna včas:
 3. V případě listinné podoby Zakázky:
 • den, kdy je zakázka připravena k fyzickému převzetí Objednatelem,
 • u zásilek doručovaných osobně a/nebo kurýrní službou datum potvrzeného odeslání nebo převzetí kurýrní službou,
 • u běžných zásilek doručovaných prostřednictvím držitele poštovní licence den podání k odeslání,
 • u doporučených zásilek doručovaných prostřednictvím držitele poštovní licence den uvedený na potvrzení o podání.
 1. V případě E‑mailu:
 • dnem odeslání E‑mailu Zhotovitelem s elektronickou podobou Zakázky.
 1. V případě uložení na Zákaznický portál Objednatele nebo jiné sjednané úložiště:
 • den uložení vyhotovené Zakázky Zhotovitelem.
 1. v případě tlumočení poskytnutím tlumočení v souladu se Smlouvou.
 2. Převzetí Zakázky je Objednatel povinen Zhotoviteli neprodleně Písemně potvrdit, přičemž tak zejména učiní:
 • v případě překladu / korektorské nebo jiné související Služby Písemně,
 • v případě tlumočení Písemně potvrzením formuláře Zhotovitele Protokol o tlumočení,
 • v případě, kdy je Objednatel uživatelem Zákaznického portálu Objednatele, je kromě písemného potvrzení dokladem o převzetí elektronický záznam Zhotovitele na portálu Objednatele.
 1. Pokud Objednatel nesplní svoji povinnost Písemně potvrdit převzetí Zakázky v souladu s VOP, má se za to, že Zakázku řádně a včas převzal, pokud ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu pro poskytnutí

Zakázky Písemně u Zhotovitele neuplatnil námitku prodlení se splněním Služby.

 1. V případě, že výsledek Zakázky, jejímž předmětem je překlad / korektorské nebo jiné související služby, nebude možno ze závažných důvodů předat dohodnutým způsobem, je Zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob dodání a na tuto skutečnost Objednatele upozornit. Vznikne‑li potřeba náhradního dodání z důvodů na straně Objednatele, je Objednatel povinen takto vzniklé náklady Zhotoviteli uhradit.
 2. V případě, že řádně vyhotovenou Zakázku Objednatel nepřevezme a/nebo znemožní její dodání, vzniká právo na její zaplacení Zhotoviteli okamžikem, kdy byla připravena k dodání.
 3. Zhotovitel je oprávněn podklady poskytnuté Objednatelem jakož i Zakázku bez náhrady zlikvidovat, nepřevezme‑li si Objednatel Zakázku do 6 měsíců po termínu vyhotovení. Zhotovitel je oprávněn účtovat si náklady spojené se skladováním Zakázky v minimální výši 100 Kč / započatý měsíc.

VI. Nároky z odpovědnosti za vady Zakázky a lhůty k jejich uplatnění a řešení sporů

 1. Zakázka má vady v případě, že nebyla poskytnuta v souladu se Smlouvou.
 2. Objednatel je povinen uplatnit případné nároky z vad Zakázky u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí ode dne splnění Zakázky. Nároky z vad Služby je Objednatel povinen uplatnit Písemně.
 3. Nároky z odpovědnosti za vady Služby zanikají, jsou‑li uplatněny z důvodů, které Smlouva a/nebo tyto VOP vylučují a/nebo po uplynutí lhůty stanovené zákonem nebo v těchto VOP.
 4. Při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady Zakázky je Objednatel povinen uvést a/nebo připojit:
 • důvod uplatnění nároku,
 • dobu a způsob zjištění vad/y,
 • popis vad/y a četnost jejího/jejich výskytu,
 • v případě uplatnění nároku za vadu Služby tlumočení neupravený zvukový a/nebo zvukově‑obrazový záznam,
 • návrh řešení, které Objednatel požaduje.
 1. Uzná‑li Zhotovitel vadu poskytnuté Zakázky, odstraní zjištěnou vadu a poskytne Objednateli opravu vyhotoveného překladu či korektorské nebo jiné související Služby. Není‑li to z povahy poskytnutého díla možné, poskytne Zhotovitel přiměřenou slevu z ceny Zakázky bez DPH, jejíž výši určí Zhotovitel zohledněním poměru vyznačených vad obsahu k objemu překládaného obsahu. Sleva dle tohoto odstavce může být poskytnuta maximálně do výše ceny Služby.
 2. Objednatel nemůže uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady Zakázky v případě překladu / korektorské nebo jiné související Služby, kdy v rámci Smlouvy požaduje po Zhotoviteli likvidaci veškerých podkladů a výstupů z vyhotovení Zakázky a/nebo nemá‑li si Zhotovitel možnost tyto podklady a výstupy uchovat pro posouzení oprávněnosti uplatnění těchto nároků, např. při zpracování

Zakázky na serveru Objednatele.

 1. Za případnou škodu způsobenou vadami Zakázky odpovídá Zhotovitel do výše ceny Zakázky bez DPH.
 2. V případě, že mezi Smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků Objednatele z odpovědnosti za vady dle těchto VOP, se Smluvní strany zavazují:
 • řešit tento spor nejprve mimosoudní cestou, a to formou odborného posudku nezávislého tlumočníka z evidence znalců a tlumočníků vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky, kterého si Smluvní strany zvolí na základě konsensuální dohody,
 • v případě, že posudek nezávislého tlumočníka vyzní v neprospěch Zhotovitele a Zhotovitel s výsledkem posudku souhlasí, má Objednatel nárok na slevu z ceny Zakázky, jejíž výši určí Zhotovitel zohledněním poměru vyznačených vad obsahu k objemu překládaného obsahu. Sleva dle tohoto odstavce může být poskytnuta maximálně do výše ceny Služby.
 • v případě tlumočení poskytne Zhotovitel Objednateli slevu z ceny Zakázky obdobně jako v předešlém odstavci těchto VOP.
 1. Nedojde‑li k vyřešení sporu mimosoudní cestou nebo se Smluvní strany neshodnou na zvolení nezávislého tlumočníka nebo nesouhlasí‑li některý ze Smluvních stran s výsledkem posudku nezávislého tlumočníka, bude spor vzniklý ze Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodován soudní cestou.

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Pokud je Objednatel spotřebitelem, pokud se Zhotovitelem uzavřel Smlouvu jako fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, dále též „Spotřebitel“ a dojde‑li mezi Spotřebitelem a Zhotovitelem ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze Smlouvy je Česká obchodní inspekce (Štěpánská 567/15, 120 Praha 2), je‑li poskytovatelem Služby Aspena, s.r.o., se sídlem Gorkého 15, 60200 Brně, Slovenská obchodná inšpekcia (P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava je‑li poskytovatelem služby Aspena, s.r.o., se sídlem Trnavská cesta 5, 83104 Bratislava, Slovenská republika. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce: coi.cz, Slovenské obchodné inšpekcii www.soi.sk.
 2. Pro případ sporů Zhotovitele s Objednatelem, který vstupuje do smluvního vztahu se Zhotovitelem jako spotřebitel, se uplatní ustanovení těchto VOP o volbě práva pro smluvní vztah a určení soudu pro řešení sporů se zohledněním spotřebitelským práv dle práva určeného dle obecně závazných právních předpisů.

VIII. Cenová ujednání, fakturace a splatnost

 1. Cenová ujednání, dále též „Cena“ Zakázky jsou ve Smlouvě stanovena jako cena jednotková a/nebo jako celková cena předběžná, odhadovaná.
 2. K ceně může být připočtena daň z přidané hodnoty nebo obdobná daň v zákonné výši, je‑li to vyžadováno obecně závaznými předpisy.
 3. Pokud je Cena Zakázky stanovená jako Cena za jednotku a/nebo jako Cena za jednotku a celková Cena předběžná, například proto, že při jejím stanovení bylo vycházeno pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se výpočet konečné Ceny počtem jednotek v cílovém jazyce a/nebo rozsahem skutečně vynaložené práce a nákladů Zhotovitele.
 4. Zhotovitel je oprávněn, i v případech ve Smlouvách nesjednaných, požadovat zaplacení částečných nebo plných úhrad předem a za tímto účelem je povinen vystavovat Objednateli daňové doklady. Není‑li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, jsou tyto daňové doklady splatné v termínu na nich uvedeném.
 5. Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad dále též „Faktura“ k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
 6. Číslo objednávky nebo jiné evidenční číslo Objednatele, které Objednatel požaduje uvést na Faktuře nebo jiných dokumentech, je uvedeno pouze z evidenčních důvodů a nepředstavuje žádná právní jednání s účinky na Smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
 7. Objednatel je povinen uhradit Fakturu ve lhůtě splatnosti, která vyjma vyúčtování smluvních pokut, činí 14 dnů od data vystavení Faktury a svoji platbu řádně označit.
 8. V případě, že Objednatel požaduje vystavit Fakturu na jiný subjekt, odpovídá vedle tohoto subjektu za úhradu ceny až do doby zaplacení příslušné částky jiným subjektem. Tento závazek utvrdí Objednatel Zhotoviteli Písemně. Zhotovitel může pozastavit poskytování Služeb do doby, než mu bude vydáno potřebné potvrzení. Neuhradí‑li jiný subjekt Cenu řádně a včas, je Zhotovitel oprávněn vystavit bez dalších výzev daňový doklad a Objednatel se zavazuje uhradit Cenu ve lhůtě stanovené Zhotovitelem.
 9. Za zaplacení se pro účely těchto VOP považuje připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
 10. V případě prodlení se zaplacením je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok zhotovitele na úrok z prodlení.
 11. Při opožděné platbě je úhrada Objednatele, bez ohledu na její označení Objednatelem, nejdříve započítána na nejstarší závazek, a to nejprve na úroky z prodlení a smluvní pokutu/pokuty a zbývající část platby na jistinu dluhu.
 12. V případě, že Objednatel bude vůči Zhotoviteli v prodlení se zaplacením Faktury na částečnou či plnou úhradu předem oproti termínu v tomto dokladu uvedenému a/nebo v prodlení se zaplacením jakékoliv jiné částky po dobu delší než 30 dnů od data splatnosti částky, je Zhotovitel oprávněn:
 • odstoupit od Smlouvy s tím, že u Smlouvy na delší časové období, v takovém případě k datu odstoupení, zanikají veškeré doposud Zhotovitelem nesplněné dílčí Smlouvy uzavřené v rámci Smlouvy na delší časové období a/nebo
 • Smlouvu vypovědět a/nebo
 • požadovat od Objednatele zajištění svých dosavadních i budoucích pohledávek, přičemž o vhodnosti a/nebo přiměřenosti takového zajištění rozhoduje Zhotovitel a/nebo
 • do doby úplného zaplacení svých pohledávek pozastavit poskytování svých Služeb Objednateli, a to i z doposud nesplněných Smluv, či své Služby Objednateli neposkytovat, aniž by to bylo považováno za porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. O dobu prodlení se zaplacením se v takovém případě prodlužují veškeré termíny plnění uvedené v doposud nesplněných Smlouvách.
 1. Zhotovitel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za Objednatelem a za tímto účelem případně této třetí osobě předat v potřebném rozsahu osobní údaje Objednatele, jakož i údaje vztahující se k pohledávkám. Objednatel je povinen jednat s touto třetí osobou jako s řádně pověřeným inkasujícím zmocněncem Zhotovitele. Zhotovitel je též oprávněn svou pohledávku postoupit třetím osobám.

IX. Zásady spolupráce

 1. Smluvní strany jsou povinny při vzájemném styku vždy uvádět číslo Nabídky / Zakázky.
 2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli včas veškeré podklady, materiály a informace potřebné pro poskytnutí Služby, přičemž:
 • v případě překladu / korektorské nebo jiné související služby tak učiní před uzavřením Smlouvy nebo v den uzavření Smlouvy,
 • v případě tlumočení tak učiní přiměřeně dlouho před termínem jeho uskutečnění. Pokud tak Objednatel neučiní, nenese Zhotovitel odpovědnost např. za vadu Zakázky spočívající v užití chybné Terminologie,
 • výchozí text, který Objednatel dodá Zhotoviteli, musí být věcně, terminologicky a jazykově srozumitelný a musí mít čitelnou a přehlednou podobu. Nebude‑li výchozí text splňovat tyto náležitosti, neručí Zhotovitel za správnost překladu a nenese odpovědnost za případné přímé a/nebo nepřímé škody, které Objednateli vzniknou v důsledku nesprávného překladu / nesprávné korektorské nebo jiné související Služby takového výchozího textu, přičemž v takovém případě se ani nejedná o vadu Zakázky dle ustanovení těchto VOP,
 • Zhotovitel je oprávněn na nedostatky výchozího textu Objednatele upozornit a vyžádat si opravený či čitelný text, vysvětlení či dispozice. Do doby než Objednatel nový text, vysvětlení či dispozice poskytne je Zhotovitel oprávněn poskytování Zakázky přerušit, přičemž o dobu tohoto přerušení se prodlužuje termín splnění Zakázky.
 1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu od vzniku některé níže uvedené skutečnosti Objednatele informovat, že:
 • podklady pro zpracování příslušné zakázky neobdržel a/nebo obdržel neúplné či v poškozeném stavu a/nebo
 • zaslané podklady neodpovídají údajům uvedeným v Objednávce (např. velikost souboru, jazyk atd.) a/nebo
 • se vyskytly okolnosti, které by mohly ohrozit včasné doručení Zakázky Objednateli.
 1. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho smluvních povinností včetně povinnosti včas zaplatit sjednanou Cenu, jakož i o tom, že vstoupil do likvidace a/nebo se stal dlužníkem v úpadku podle insolvenčního zákona.
 2. Je‑li Zakázkou překlad / korektorské nebo jiné související Služby:
 • neodpovídá Zhotovitel za jednotnost a přesnost Terminologie nebo grafické úpravy zejména v případě, že je Zakázka rozdělena mezi více zdrojů / zpracovatelů (překladatelů, korektorů apod.) není‑li toto sjednocení výslovně dohodnuto ve Smlouvě,
 • Objednatel není oprávněn využít zpracovaný text k publikaci, pokud byl zpracován Zhotovitelem jako Zkušební překlad.
 1. Je‑li Zakázkou tlumočení:
 • není Objednatel oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost na rámec Smlouvy (např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské a organizační Služby),
 • Objednatel je povinen:
 • zabezpečit podmínky odpovídající druhu tlumočení včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjednal u Zhotovitele,
 • zavázal‑li se Zhotovitel k dodávce Tlumočnické techniky, zajistit v potřebném časovém předstihu přístup Zhotoviteli do prostor, kde bude Tlumočnická technika instalována,
 • zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky a zpět odpovídajícím dopravním prostředkem vzhledem ke vzdálenosti míst,
 • zajišťuje‑li tlumočníkovi dopravu Zhotovitel, uhradit Zhotoviteli cestovní náhrady včetně stravného v plné výši dle platných právních předpisů,
 • zajistit na své náklady ubytování tlumočníka v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím,
 • zajišťuje‑li tlumočníkovi ubytování Zhotovitel, uhradit Zhotoviteli náklady s ubytováním spojené,
 • zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny, a to nejpozději po čtyřech a půl hodinách tlumočení.
 • tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek,
 • Zhotovitel má právo na náhradu za čas promeškaný tlumočníkem a za čas strávený na cestě v souvislosti s poskytováním tlumočení.

X. Zvláštní ujednání

 1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn s dílem nakládat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorskoprávních předpisů či jiných předpisů týkajících se práv k duševnímu vlastnictví.
 2. Objednatel ručí Zhotoviteli za to, že nároky autorů textů, které předložil zhotoviteli k překladu či tlumočení, byly či budou vypořádány, jak náleží, a pokud by jakékoliv nároky třetích osob byly vůči Zhotoviteli uplatněny, pak tyto ze svého vypořádá Objednatel a poskytne Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při obraně jeho zájmů.
 3. Objednatel nesmí bez výslovného písemného souhlasu Zhotovitele v obchodních záležitostech, zejména týkajících se aktuálně zpracovávané Zakázky, kontaktovat překladatele či tlumočníka, nebo jiného zpracovatele zakázky.
 4. Dojde‑li se souhlasem Zhotovitele ke kontaktu mezi Objednatelem a zpracovatelem Zakázky, nesmí s nimi Objednatel projednávat záležitosti týkající se Smlouvy a obchodních podmínek Smluvních stran a je povinen neodkladně informovat Zhotovitele o jakémkoliv záměru nové Zakázky nebo potřeby změny podmínek Smlouvy.
 5. V případě, že Objednatel některou povinnost uvedenou v tomto článku VOP poruší, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokuta vyúčtovaná Zhotovitelem Objednateli je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování, přičemž zaplacená pokuta nesouvisí s náhradou způsobené škody.
 6. Objednatel souhlasí s uvedením svého jména/obchodní firmy v marketingových a obchodních materiálech Zhotovitele.

XI. Závazek mlčenlivosti

 1. Závazek Zhotovitele uvedený níže v tomto článku platí v případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebyla, resp. nebude uzavřena zvláštní dohoda o mlčenlivosti, a to bez ohledu na její současné či budoucí označení.
 2. Zhotovitel je povinen zachovávat nejpřísnější mlčenlivost vůči osobám mimo Objednatele, vyjma zpracovatelů Zakázky, o všech informacích týkajících se:
 • Objednatele, o kterých se v rámci své činnosti pro Objednatele dozví,
 • zákazníků a partnerů Objednatele, se kterými se seznámil při výkonu Zakázky,
 • obsahu zdrojových materiálů a vyhotovených překladů či tlumočení.
 1. Závazku mlčenlivosti nepodléhá údaj, který má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností:
 • před sdělením je již veřejně známým nebo veřejně dostupným,
 • údaj je nutno sdělit třetí straně na základě povinnosti uložené platným právním předpisem a/nebo byl vynucen rozhodnutím a/nebo opatřením orgánu veřejné moci, kterému byl Zhotovitel povinen se podrobit.

XII. Zpracování osobních údajů

 1. Vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel zpracovává dle Smlouvy pro Objednatele osobní údaje fyzických osob ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení GDPR“), je Objednatel považován dále za správce a Zhotovitel za zpracovatele dle čl. 28 nařízení GDPR. Smlouva je dále současně považována i za smlouvu o zpracování osobních údajů.
 2. Předmětem smlouvy o zpracování osobních údajů je závazek Zpracovatele zpracovávat pro správce osobní údaje, k nimž získá zpracovatel přístup na základě uzavřené Smlouvy.
 3. V souladu se shora uvedeným Objednatel jako správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů dle nařízení GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje jako jméno, příjmení a další jiné údaje umožňující identifikaci konkrétní fyzické osoby jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s nařízením GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
 4. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu nezbytně nutnou v souladu s GDPR.
 5. Správce pověřuje zpracovatele po dobu účinnosti Smlouvy ke zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy.
 6. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména dočasným uložením a předáváním, a to v elektronické i listinné podobě.
 7. Správce si je vědom, že v podkladech, které poskytne na základě Smlouvy zpracovateli jako Zhotoviteli překladatelských, tlumočnických, jiných jazykových či souvisejících Služeb nemusí být vždy zřejmý výskyt a rozsah osobních údajů fyzických osob tak, aby jejich identifikaci bylo možné po zpracovateli spravedlivě žádat při provádění jeho obvyklých a procesně zavedených činností a postupů v souladu s předmětem plnění dle této smlouvy. Správce se vůči zpracovateli zavazuje, že poté, co zjistí výskyt a rozsah osobních údajů fyzických osob v předaných podkladech, zpracovateli toto zjištění bez odkladu oznámí a označí.
 8. Správce je povinen v případě, že pro plnění povinností zpracovatele dle této Smlouvy jsou nutné jakékoli písemné podklady, předat tyto podklady zpracovateli bez zbytečného odkladu poté, co o to bude zpracovatelem požádán.
 9. Zpracovatel je povinen v souladu s ust. čl. 33 odst. 2 nařízení GDPR bez zbytečného odkladu, jakmile zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásit toto porušení správci. Ohlášení bude provedeno dle pokynů Objednatele, není‑li jich pak telefonicky a/nebo emailem na adresu Objednatele.
 10. Informační povinnost dle čl. 13 a čl. 14 nařízení GDPR, ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány dle Smlouvy, bude plněna správcem.
 11. Správce a zpracovatel se dohodli, že zpracovatel může dle svého uvážení zapojit do zpracování osobních údajů další zpracovatele jako subdodavatele překladatelských, tlumočnických, jiných jazykových či souvisejících Služeb. Zpracovatel musí uložit takovýmto dalším zpracovatelům stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jako má sám vůči správci dle Smlouvy.
 12. Zpracovatel je povinen postupovat při poskytování plnění dle Smlouvy v souladu s nařízením GDPR a dalšími právními předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce.
 13. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně dodání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 14. Jakmile pomine účel zpracování osobních údajů ve smyslu Smlouvy, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. V tomto případě budou údaje zlikvidovány dle pokynů správce a v souladu s nařízením GDPR.
 15. Informace ohledně zpracování a ochrany osobních údajů Objednatele jsou k dispozici na https://www.aspena.cz/informovanost‑zakaznik.

XIII. Ukončení smlouvy

 1. Smlouvu lze ukončit způsoby, které povolují platné právní předpisy a/nebo způsoby uvedenými ve Smlouvě a/nebo v těchto VOP.
 2. Smluvní strany mohou změnit či ukončit Smlouvu písemnou dohodou. Pravidla pro vznik Smlouvy platí v tomto případě přiměřeně i pro její změnu či ukončení.
 3. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit jednostranným jednáním následovně:
 • Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy Písemně
 • v případě, že se po uzavření Smlouvy vyskytnou na jeho straně neodstranitelné překážky bránící splnění Služby,
 • v případě zahájení insolvenčního řízení vůči Objednateli, zjištění úpadku a prohlášení konkurzu na majetek Objednatele.
 • Objednatel může ukončit Smlouvu, tzv. „stornuje zakázku“ tím, že zaplatí odstupné Zhotoviteli:
 • v případě překladu (či korektorské nebo jiné související Služby), na kterém Zhotovitel nezačal pracovat, 20 % z ceny Zakázky, nejvýše však 1 500 Kč,
 • v případě překladu (či korektorské nebo jiné související Služby), na kterém Zhotovitel začal pracovat, 20 % z ceny Zakázky plus cena již přeloženého textu (či provedené korektorské nebo jiné související Služby) stanovená poměrem k dohodnuté ceně celé Zakázky, nejvýše však 100 % z ceny celé zakázky,
 • v případě tlumočení při odstoupení více než 24 hodin před sjednaným časem zahájení tlumočení 50 % z ceny zakázky a veškeré již vzniklé náklady spojené s realizací tlumočení,
 • v případě tlumočení při odstoupení méně než 24 hodin před sjednaným časem zahájení tlumočení 100 % z ceny zakázky a veškeré již vzniklé náklady spojené s realizací tlumočení. 

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Není‑li ve Smlouvě a VOP dohodnuto jinak je rozhodným právem pro vztahy vzniklé ze Smlouvy
 • platný právní řád České republiky, je‑li Zhotovitelem Aspena, s. r. o., se sídlem v České republice, zejména pak příslušná ustanovení z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
 • platný právní řád Slovenské republiky, je‑li Zhotovitel Aspena, s.r.o., se sídlem v Slovenské republice, zejména pak příslušná ustanovení z. č. 513/1991 Sb., Obchodný zákoník, v platném znění.
 1. Řešení jakéhokoliv sporu vzniklé z plnění povinností vyplývající ze Smlouvy proběhne u místně příslušného soudu v České republice, je‑li Zhotovitelem Aspena, s. r. o., se sídlem v České republice, v ostatních případech dle platných příslušných právních předpisů.
 2. Objednatel Podpisem Smlouvy potvrzuje, že obsah Smlouvy a těchto VOP je mu znám.
 3. Znění VOP může Zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP, kdy pro Smlouvu je vždy rozhodující znění ke dni uzavření Smlouvy.
 4. Aktuální znění platných a účinných VOP pro Objednatele jsou k dispozici na webových stránkách Zhotovitele. Jakékoliv změny či doplnění těchto VOP nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních VOP a jejich zveřejnění na webových stránkách Zhotovitele.
 5. Dojde‑li ke změně těchto VOP, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat Objednatele, přičemž za vhodný způsob se považuje zejména jedna z uvedených možností:
 • zveřejnění na internetových stránkách Zhotovitele aspena.com
 • zaslání oznámení o jejich zveřejnění na e‑mailovou adresu Objednatele,
 • zaslání jejich aktuální verze na e‑mailovou adresu Objednatele,
 • zaslání jejich aktuální verze v listinné podobě na korespondenční adresu Objednatele,

přičemž volba způsobu oznámení přísluší Zhotoviteli.

 1. Každou změnu údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, jako např. změnu korespondenční adresy, telefonního spojení apod., je Smluvní strana, kterého se změna týká, povinen bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně.
 2. Znění těchto VOP je pro Smluvní strany závazné.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.7.2024.