Kdy stačí soudní překlad a kdy je potřeba apostila nebo superlegalizace?

Řešíte situaci, kdy potřebujete předložit úřední listinu vydanou českým orgánem v zahraničí? V mnoha případech vám bude stačit soudní překlad s kulatým razítkem, můžete ale také přijít do styku se zemí, kde je vyžadována apostila nebo superlegalizace. Co všechny tyto pojmy znamenají, na jaké země se vztahují a jak můžete získat úředně ověřený překlad? Všechny důležité odpovědi jsme pro vás shrnuli do tohoto článku.

Když nastane situace, že budete muset zahraničním úřadům předložit svůj rodný list, výpis z rejstříku trestů, vysokoškolský diplom nebo živnostenský list, určitě vás napadne, že je takovou listinu potřeba přeložit. To je ale jen začátek cesty k uznání dokumentu v cizí zemi. Ten je totiž nutné ověřit, někdy dokonce vyžaduje i vyšší stupeň ověření, aby byla prokázána jeho pravost. Existují tři způsoby překladu a ověření úředních listin v zahraničí – soudní překlad s kulatým razítkem, soudní překlad s apostilou nebo soudní překlad, u kterého je potřeba superlegalizace.

Soudní překlad s doložkou a kulatým razítkem

Úřední (soudní) překlad vykonává profesionální soudní překladatel, kterého jmenuje příslušný krajský soud. Svou doložkou a kulatým razítkem stvrzuje, že originál dokumentu nebo jeho notářsky ověřená kopie je přesným překladem. Překlad dokumentů tohoto typu postačuje v zemích, se kterými má Česká republika sjednanou bilaterální smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů. V zemích EU, se kterými tato smlouva ujednána není, jsou některé listiny zproštěny vyššího stupně ověření na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012, které vstoupilo v platnost 16. února 2019. Patří mezi ně např. rodný a úmrtní list, oddací list, dokumenty spojené s rodičovstvím, čistý trestní rejstřík aj.

Země, se kterými má Česko bilaterální smlouvu

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Jemen, KLDR, Kosovo, Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Mongolsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam

Apostila a soudní překlad

Druhým způsobem ověření dokumentu pro zahraniční účely je tzv. apostila, která je vyšším stupněm než klasický soudní překlad s razítkem překladatele. Je nezbytné ji opatřit na listiny, které potřebujete předložit ve státech, se kterými Česko nemá mezinárodní bilaterální smlouvu a zároveň jsou smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961. Seznam těchto zemí najdete zde.

Kde vyřídit a získat apostilní doložku?

Apostilní doložku u nás vydává apostilní úřad Ministerstva zahraničních věcí, příp. Ministerstva spravedlnosti pro veřejné listiny vydané nebo ověřené soudy a exekutory a nově od 1. října 2021 také Notářská komora ČR vč. všech jejích regionálních zastoupení. Pokud se rozhodnete pro legalizaci dokumentů sami, budete si muset opatřit kolkové známky pro každý podpis a následně se dostavit na příslušný úřad, případně mu zaslat dokumenty poštou s nenalepenými kolky. Následně si budete muset zajistit soudní překlad veškeré dokumentace. V případě, že nechcete ztrácet čas všemi těmito byrokratickými úkony, neváhejte se obrátit na naši překladatelskou agenturu, která má k dispozici kvalifikované soudní překladatele a zajistí všechny administrativní úkony za vás.

TIP: Potřebujete legalizaci dokumentu vydaného v zahraničí, který budete předkládat českým úřadům? Informace o příslušných orgánech daného státu, které apostilní doložku vydávají, vám poskytne česká ambasáda v dané zemi.


Když je potřeba superlegalizace dokumentů

Všechny dokumenty předkládané v zemích, které nemají s ČR oboustrannou mezinárodní smlouvu ani nepodepsaly Úmluvu o apostile, podléhají superlegalizaci. Jedná se o soudní překlad, který musí být ověřený jak orgány státu vydávajícího danou listinu, tak orgány státu, kde dokument potřebujete předložit. Kroky pro superlegalizaci úřední listiny jsou obdobné jako u apostily. Musíte opatřit potřebný počet kolkovacích známek, nechat listinu ověřit orgánem, který ji vydal (např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v případě dokladů o dosaženém vzdělání, Rejstřík trestů v případě výpisu z RT, Hospodářská komora ČR v případě obchodních listin apod.), následně připojí vyšší úroveň ověření konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí a nakonec proběhne konečné ověření na zastupitelském úřadě státu, kde dokument předkládáte. Tímto posledním krokem je završen proces superlegalizace.

Nechcete nechat nic náhodě a raději svěříte překlad dokumentů i administrativu zkušeným profesionálům? Superlegalizace diplomu ani superlegalizace oddacího listu pro nás není žádnou neznámou! Rádi vám připravíme nezávaznou nabídku na míru.

MÁME TISÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH

Naši zákazníci